Regulamin - Fotobudka na Imprezy

Fotobeka - Czas na zabawę
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA FOTOBUDKI „FOTOBEKA”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników/Najemców
z urządzenia (fotobudki) będącego własnością Wynajmującego.
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej: www.fotobeka.com.pl.

§ 2
TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE
1. Wynajmujący - Właściciel fotobudki „Fotobeka”.
2. Fotobudka „Fotebeka”– zautomatyzowane, bezobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcia, określana również jako Fotobeka.
3. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, wynajmująca fotobudkę.
4. Użytkownik – osoba korzystająca z fotobudki.
5. Użytkowanie - oznacza wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu zdjęć (w tym utrwalanie wizerunku swojego i innych) za pomocą fotobudki, pozowanie do zdjęć, korzystanie z gadżetów i przebrań udostępnionych przez Wynajmującego oraz inne czynności z tym związane.
6. Regulamin - niniejszy Regulamin wynajmu i użytkowania fotobudki.

§ 3
WARUNKI KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI
1.
1. Z fotobudki pod opieką asystenta mogą korzystać: pełnoletnie osoby fizyczne, firmy/osoby prawne, dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów.
2. Użytkowanie fotobudki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunku przez Wynajmującego i Najemcę.
3. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje: utrwalanie, wykorzystanie, publikacje - zwłaszcza na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka w celu zarobkowym lub innym.
2.
Użytkownik/Najemca poprzez korzystanie z fotobudki oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższych zgód oraz że w przyszłości nie będzie rościł wobec Wynajmującego żadnych praw i roszczeń z tytułu udzielenia niniejszej zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku.

3.
 1. Zgoda na utrwalanie i  rozpowszechnianie wizerunku może zostać przez Użytkownika/Najemcę cofnięta.
 2. Cofnięcie zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku wymaga formy  pisemnej.
 3. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia o cofnięciu przez Użytkownika/Najemcę zgody w formie pisemnej.
§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny.
3.
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy dla miejsca wykonywania działalności przez Wynajmującego sąd powszechny.


SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego